Informacja o przebudowie ul. 3 maja w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 20.04.2022r. ogłoszono zamówienie o wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470134 K (ul. 3 Maja) w km 0+017 – 0+332 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, gmina Kalwaria Zebrzydowska”. Konieczność zachowania powyższego termin wynika z zapisów umowy o dofinansowanie zadania.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 mln 865 tys. 699 zł co stanowi ok. 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Idea wykonania ciągu pieszo-jezdnego łączącego rynek z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, który będzie posiadał nawierzchnię jezdni z kostki brukowej zrodziła się już w 2012r. podczas rozpoczęcia prac planistycznych zmierzających do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Proces ten zapoczątkowany został Uchwałą nr XVII/155/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zakończony zatwierdzeniem przez Radnych Rady Miasta Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Uchwałą. nr XX/225/2017 z dnia 23 lutego 2017

Przedmiotowe rozwiązania, zakładające nakaz stosowania nawierzchni rozbieralnych z kostki brukowej, były wielokrotnie konsultowane z mieszkańcami i poddawane do publicznej dyskusji od 2014 roku (m.in. obwieszczenie z dnia 7.08.2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP, zaproszenie na publiczną dyskusje nad przyjętymi rozwiązaniami – 05.09.2014 w siedzibie CKS i T w Kalwarii Zebrzydowskiej, liczne ogłoszenia na stronie internetowej i w prasie lokalnej).

Dyskusja publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej nad przyjętymi w projekcie planów rozwiązaniami odbyła się 5 września 2014 r. Termin składania uwag ustalono na dzień 26 września 2014 r. Projekt planu został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 sierpnia do 12 września 2014 r.

W sporządzonym projekcie miejscowego planu w terenach ulicy 3 maja widniał zapis o obowiązku realizacji nawierzchni w formie kostki kamiennej, betonowej, który był wcześniej uzgadniany z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie (OZKr.5150.119.2015.MG) z 2 listopada 2015 r. oraz innymi instytucjami. Kolejne wyłożenia projektu planu przeprowadzono w latach 2015 oraz 2016.
W przedmiotowym zakresie nie odnotowano żadnych uwag.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 18.05.2022r.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022–2024. Całkowity przewidywany koszt realizacji inwestycji to 6.442.832,29 zł z czego 3.865.699,00 zł stanowić mają pozyskane środki finansowe z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Informacja Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej
fot. mat. prasowe Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

Reklama