Świąteczny Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową

W tym roku zapraszamy dzieci, młodzież oraz zespoły rodzinne do świątecznego konkursu plastycznego na przygotowanie szopki bożonarodzeniowej. Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną i muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną. Zgłoszenia do 13 grudnia br. Szczegóły w Regulaminie. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i rodzinne. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W tym roku zapraszamy dzieci, młodzież oraz zespoły rodzinne do świątecznego konkursu plastycznego na przygotowanie szopki bożonarodzeniowej. Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną i muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną. Zgłoszenia do 13 grudnia br. Szczegóły w Regulaminie. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i rodzinne. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

 1. Tematyka konkursu
  W tym roku zapraszamy do świątecznego konkursu plastycznego na przygotowanie szopki bożonarodzeniowej.
  Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną. Prace muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną.
  UWAGA: Tylko prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie prac przez jurorów.
 2. Cele konkursu:
  • promocja twórczości dzieci i młodzieży
  • popularyzacja wśród najmłodszych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem
  • rozwijanie zdolności manualnych
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 3. Kategorie konkursowe.
  W konkursie mogą startować dzieci i młodzież w kategorii indywidualnej, z podziałem na grupy wiekowe lub rodziny w kategorii rodzinnej.
  I. Kategoria indywidulana: dzieci i młodzież (samodzielne prace)
  Gr. 0 – przedszkolaki oraz klasy „0”
  Gr. I – uczniowie klas I-III SP
  Gr. II – uczniowie klas IV-VI SP
  Gr. III – uczniowie klas VII-VIII SP
  II. Kategoria rodzinna (praca zespołowa: rodzice/opiekunowie + dziecko/dzieci)
 4. Ograniczenia w liczbie składanych prac
  Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w kategorii indywidualnej, prócz tego może złożyć jedną pracę w kategorii rodzinnej.
 5. Zgłoszenia
  Termin składania prac do: 18 listopada – 13 XII grudnia 2019 r.
  Prace należy dostarczyć wraz z kartami zgłoszenia (zał. 1 i 2 do Regulaminu) do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Stare Kino, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta).
  Prosimy o opatrzenie każdej pracy na odwrocie metryczką (imię i nazwisko, klasa, szkoła – wielkimi literami).
 6. Ogłoszenie wyników i nagrody
  • Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej 17 grudnia 2019 r.
  • Odbiór nagród w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 (naprzeciwko Urzędu Miasta) w godzinach pracy CKSiT.
  • Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo zatrzymania prac celem zorganizowania wystawy. Prace, które nie zostaną odebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność CKSiT.
  • Zwycięskim pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz bilety wstępu na lodowisko. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział.
 7. Ocena prac
  Prace oceni jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę:
  • kreatywność
  • estetyka pracy
  • wykorzystanie elementów gotowych (prosimy ograniczać gotowe elementy, zwłaszcza plastikowe)
  • trwałość konstrukcji
 8. Postanowienia końcowe:
  Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) konkursu Świątecznego (dalej ,,konkurs”) jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zeb., adres email: biuro@ckstkalwaria.com, tel. 33 873 37 71.
  2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych CKSiT wysyłając e-mail na adres iodms@giga-net.pl
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862); art. 6 ust. 1 lit.e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową oraz pocztę elektroniczną CKSiT; każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace.
  5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.
  7. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 1 roku licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.
  8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do CKSiT (w zależności od żądania).
  9. Każdy z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
  10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.
  11. Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

plik regulaminu i karty zgłoszeń [link]

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x