Urząd Miasta i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej - fot. Andrzej Famielec

Rozpoczęła się kampania wyborcza do Samorządu – publikujemy informacje jak zostać radnym

Dziś Premier RP Matusz Morawiecki ogłosił datę wyborów samorządowych na 21 października 2018 r. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada. Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw, także od dzisiaj, czyli od 14 lipca oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza.

Dziś Premier RP Matusz Morawiecki ogłosił datę wyborów samorządowych na 21 października 2018 r. Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada. Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw, także od dzisiaj, czyli od 14 lipca oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy, przedłużono czas trwania kadencji z 4 do 5 lat, a burmistrzowie, wójtowie i prezydencji miast mogą sprawować ten urząd przez dwie kadencje. Komitety wyborcze mogą być zakładane przez samych wyborców, partie polityczne, organizacje społeczne lub stowarzyszenia. Zgłaszają się one do właściwej komisji wyborczej i wskazują swoich kandydatów na listach. W Kalwarii będą obowiązywać w wyborach jednomandatowe okręgi wyborcze. Komitety wyborcze należy zgłosić do 55. dnia przed datą wyborów czyli do 27 sierpnia, można to zrobić wyłącznie w godzinach urzędowania Komisarza Wyborczego lub pocztą, przy czym liczy się termin dostarczenia informacji, a nie wysłania przesyłki. Zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Jak można zostać radnym?

Kandydat na radnego nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony, ale musi stale mieszkać w gminie, na terenie której leży okręg wyborczy.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA RADNEGO? 

Kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej, który w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje, i jest wpisany do stałego rejestru wyborców.

 Nie może kandydować na radnego:
– osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

– osoba pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; 
– osoba ubezwłasnowolniona orzeczeniem sądu; 
– osoba skazana wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
– osoba, wobec której wydano orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 
– osoba, która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem

CZY KANDYDAT NA RADNEGO MUSI MIESZKAĆ W MIEJSCU, W KTÓRYM ZOSTANIE ZGŁOSZONY?

Kandydat na radnego nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, musi natomiast stale mieszkać w gminie, w której leży okręg wyborczy. 

CZY MOŻNA UDZIELIĆ POPARCIA KILKU LISTOM KANDYDATÓW NA RADNYCH?

Można udzielić poparcia dowolnej liczbie list. Nie można jednak wycofać raz udzielonego poparcia.

ILE PODPISÓW POPARCIA MUSI MIEĆ LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH? 
Listę musi poprzeć co najmniej 25 wyborców stale mieszkających w gminie.
Źródło: PKW

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
zamierzającego zgłaszać kandydatów
tylko
w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, właściwego ze względu na siedzibę komitetu.

 1. Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi — numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Uwaga!

Obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców nie muszą stale zamieszkiwać w gminie, w której komitet zamierza zgłaszać kandydatów.

Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców nie musi zbierać podpisów obywateli popierających utworzenie takiego komitetu.

 1. Komitet wyborczy powołuje ze swego grona pełnomocnika wyborczego, który jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.

Uwaga!

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata tylko w jednej gminie do 20 000 nie może być:

 1. pełnomocnikiem wyborczym innego komitetu wyborczego,

 2. pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego

 3. funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego.

Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. poseł, senator, radny;

 3. poseł do Parlamentu Europejskiego;

 4. sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

 5. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

 6. osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

 7. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

 8. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

 9. osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;

 10. pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

 1. Pełnomocnik wyborczy musi wchodzić w skład komitetu wyborczego.

 2. Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi w pierwszej kolejności zawierać wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, a następnie nazwę komitetu wyborczego lub skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców muszą być różne od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru. Nazwa komitetu wyborczego powinna odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

 3. Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może w pierwszej kolejności zawierać wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, a następnie nazwę lub skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego albo w pierwszej kolejności litery „KWW”, a następnie nazwę lub skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego. Skrót nazwy może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego powinien odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

Uwaga!

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 435 § 1, art. 438 § 1, art. 470 i art. 485 Kodeksu wyborczego).

 1. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu o utworzeniu komitetu wyborczego.

Uwaga!

Właściwość miejscową komisarzy wyborczych określa załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (MP. poz. 246).

Tekst tej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Zawiadomienie to musi być złożone w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów (art. 403 § 3 w związku z § 2 Kodeksu wyborczego), tj. najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2018 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.

Zawiadomienia można składać w siedzibie komisarza wyborczego, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców lub w inny sposób doręczone komisarzowi wyborczemu (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

Przez godziny urzędowania komisarza wyborczego należy rozumieć godziny urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza.

Siedziby komisarzy wyborczych i godziny urzędowania delegatur Krajowego Biura Wyborczego podane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

 1. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;

 2. nazwę utworzonego komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w pkt 4;

 3. skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w pkt 5;

 4. adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;

 5. informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego z podaniem następujących danych:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego; w przypadku, gdy pełnomocnikiem wyborczym jest obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim w miejsce numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 1. imię (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców.

W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w miejsce numeru PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 1. nazwę gminy, na obszarze której komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów.

Uwaga!

Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar zgłaszania kandydatów na radnych w jednej wymienionej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

Ze względów organizacyjnych niezbędne jest podanie, na użytek komisarza wyborczego, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocnika wyborczego: numerów telefonów i faksów, adresów e-mail.

 1. Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców.

(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

 1. Do zawiadomienia załącza się:

 1. oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego (wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

 2. oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);

 3. uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego (jeśli informacja o powołaniu pełnomocnika wyborczego nie jest zawarta w oświadczeniu o utworzeniu komitetu), o którym mowa w pkt 9.1;

 4. fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzorzec symbolu graficznego komitetu wyborczego wyborców musi odróżniać się wyraźnie od wzorców symboli graficznych innych komitetów wyborczych. Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: wymiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106×106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB.

 1. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza komisarz wyborczy albo pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez komisarza wyborczego, w czasie godzin pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio komisarzowi wyborczemu w jego siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienia potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie osobie składającej zawiadomienie z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona komisarz wyborczy. W przypadku, gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w tym wskazanych w pkt 9 ppkt 4, osoba przyjmująca zawiadomienie informuje składającego dokumenty dotyczące zgłoszenia, że niedostarczenie do czasu rozpatrzenia zawiadomienia symbolu graficznego spełniającego wymagania, będzie równoznaczne z jego niezałączeniem.

 2. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

 3. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 5 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte, komisarz wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

 4. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 405 § 1 Kodeksu wyborczego). Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny (art. 405 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej jest dotrzymany, jeżeli odwołanie zostanie złożone w siedzibie Komisji z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do Państwowej Komisji Wyborczej.

 1. Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym prowadzić agitację wyborcza, podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. np. zbierać podpisy poparcia, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego.

Uwaga!

Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami (art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego).

Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego.

 1. Po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy oraz jego symbolu graficznego. Ponadto nie jest możliwe przyjmowanie nowych członków komitetu wyborczego. Natomiast w przypadku, gdy liczba członków komitetu wyborczego ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 osób, komitet wyborczy wyborców ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa (art. 101 § 3 Kodeksu wyborczego).

—  —

W załącznikach do niniejszej „Informacji” Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

 

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x