Półroczne podsumowanie stanu gminy Kalwaria Zebrzydowska

Na spotkaniu z Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli z gminy Kalwaria Zebrzydowska 30 lipca 2020 r. Burmistrz Augustyn Ormanty podsumował pierwsze półrocze tego roku. W ciągu dwugodzinnego spotkania podsumowano najważniejsze działania gminy.

Na spotkaniu z Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli z gminy Kalwaria Zebrzydowska 30 sierpnia 2020 r. Burmistrz Augustyn Ormanty wraz z urzędnikami przedstawił zwięzłe podsumowanie pierwszego półrocza roku 2020. W ciągu dwugodzinnego spotkania omówiono najważniejsze działania gminy i przedstawiono wiele statystyk. Publikujemy najważniejsze zdaniem redakcji zagadnienia.

Przekazano informacje związane z działaniami dotyczącymi pandemii COVID-19 (pisaliśmy o tym m.in. w artykule: Trwa akcja maseczki dla Seniora w Gminie Kalwaria Zebrzydowska [link]), omówiono informacje związaną z wywozem i odbiorem odpadów komunalnych. Do plusów należy zaliczyć, że na dzień dzisiejszy 56 % gospodarstw posiada kompostowniki, a segregację odpadów prowadzą wszyscy mieszkańcy, czyli 17.382 osoby. Liczba zgłoszonych podmiotów gospodarczych do systemu wynosi 731. Jednakże, co jest niepokojące to fakt, że na 30 czerwca wykorzystano już kwotę 2.100.000 zł z 3.706.560 zł przeznaczonych w budżecie na obsługę wywozu odpadów komunalnych w gminie. Warto także zaznaczyć, że wzrosło zainteresowanie wymianą pieców na nowe, ekologiczne. Przejdźmy teraz do omówienia bardziej szczegółowego wybranych zagadnień związanych z drogownictwem, pozyskaniem środków zewnętrznych, rolnictwem i zwierzętami.

Drogownictwo

Wszystkie środki na drogi zostały już uruchomione. W budżecie na 2020 r. zapisano następujące wydatki majątkowe na drogi gminne:

 • zabezpieczono kwotę: 689.000,00 zł na modernizację dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw w Gminie Kalwaria Zebrzydowska,
 • zabezpieczono kwotę: 200.000,00 zł na dokończenie przebudowy drogi gminnej Szkoła w Zarzycach Wielkich,
 • zabezpieczono kwotę: 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w km 0+003 – 0+523 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska”, wyłoniono wykonawcę robót tj. konsorcjum firm: Firma Usługowo-Handlowa, RAF-KOP BIS Monika Zielonka, Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański – LIDER KONSORCJUM Firma Usługowo-Handlowa, RAF-KOP Rafał Zielonka, Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański – PARTNER. Wartość zamówienia: 746 675,92 zł. termin realizacji: 15.06.2021 r. W roku 2020 zaplanowano płatność w wysokości 50 % wartości zamówienia,
 • w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K470115 „Strona Proboszczowa” w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska”, wyłoniono wykonawcę robót tj. konsorcjum firm: Firma Usługowo-Handlowa, RAF-KOP BIS Monika Zielonka, Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański – LIDER KONSORCJUM Firma Usługowo-Handlowa, RAF-KOP Rafał Zielonka, Grzechynia 405, 34-220 Maków Podhalański – PARTNER. Wartość zamówienia: 1.168.425,57 zł. termin realizacji: 15.06.2021 r. W roku 2020 zaplanowano płatność w wysokości 50 % wartości zamówienia.

W związku z otrzymanymi zgłoszeniami szkód po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na przełomie czerwca i lipca br. dokonano ich sprawdzenia w terenie. Z uwagi na dużą liczbę odnotowanych zniszczeń oraz ograniczone środki finansowe w budżecie na drogownictwo w roku 2020, szkody z zakresu infrastruktury drogowej stanowiącej własność gminy są usuwane sukcesywnie w ramach posiadanych środków w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych sołectw.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała 5.751.606,23 zł. Do najważniejszych zadań, na które uzyskano dofinansowanie można zaliczyć: 

 • dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu „Za życiem”, na Kontynuację budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz zapewnienie jej funkcjonowania od 12.2020 r. Całkowity koszt i przyznana kwota pomocy to 1.066.157,17 zł. Termin realizacji: 01.07.2020 – 30.11.2020. Uruchomienie – 12.2020r.

 • dofinansowanie z programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”, na Wymianę nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej. Całkowity koszt zadania to 390.350,00 zł, przyznana kwota pomocy to 152.320,00 zł. Termin realizacji: do 31.12.2020 r.

 • dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na Głęboką termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach. Całkowity koszt zadania to 3.514.519,87 zł, przyznana kwota pomocy to 1.390.663,37 zł. Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021.

 •  dofinansowanie na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożenia, przygotowany przez Urząd Miasta dla OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej, otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Całkowity koszt zadania to 760.000,00 zł, przyznana kwota pomocy to 310.000,00 zł. Termin realizacji: 30.11.2020 r.
 • dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”. Całkowity koszt zadania to 2.567.230,91 zł, otrzymana kwota pomocy to 1.633.528,00 zł. Termin realizacji: Etap I – 05.2022, Etap II – 05.2023.

Informacje związane z rolnictwem i zwierzętami
Spis Rolny

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzany w całej Polsce w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku (spisywany będzie stan gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku). Akcja obejmie zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) lub jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej. W dniu 8 lipca 2020 r. zakończono nabór na kandydatów na Rachmistrzów Spisu Rolnego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Obecnie trwa szkolenie elektroniczne, które ma zakończyć się testem i wyłonieniem 3 rachmistrzy, którzy przeprowadzą spis na terenie naszej Gminy.

Szkody łowieckie

Zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie (Dz. U. 2018.2033 t.j.) szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych właściciel lub posiadacz gruntów zgłasza pisemnie do Koła Łowieckiego będącego dzierżawcą albo zarządcą właściwego obwodu łowieckiego. Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska mamy 7 kół łowieckich. Zgłoszenie szkody powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody, a w przypadku szkód w sadach w terminie 14 dni od dnia jej powstania.

Zgłoszenie powinno być skierowane do Koła Łowieckiego w formie pisemnej i zawierać poniższe informacje:

 • imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 • wskazanie miejsca wystąpienia szkody nr działki oraz jej położenie
 • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Należy posiadać tytuł prawny ( być właścicielem, dzierżawcą bądź posiadać umowę użyczenia ) do działki, na której znajduje się uszkodzona uprawa.

Szacowania szkód dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia

Zwierzęta bezdomne

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Obecnie uchwała z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2020, czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, są podejmowane po zgłoszeniu interwencji do następujących jednostek:

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

( w godzinach pracy Urzędu)

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej

(całodobowo)

ul. Targowa 1

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 876 66 07

Gminny program opieki obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt mówiąc o  „zwierzętach bezdomnych”- rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Czynnościami związanymi z odławianiem, transportem zwierząt oraz utrzymaniem zwierząt w Schronisku z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zajmuje się P. Jarosław Kołodziejczyk prowadzący Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE  w Chełmku.

W przypadku zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych Gmina Kalwaria Zebrzydowska zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjny w Sułkowicach P. Marian Obst.

Mieszkaniec Gminy Kalwaria Zebrzydowska, który przygarnął bezdomnego kota lub psa może skorzystać z zabiegu kastracji bądź sterylizacji zwierzęcia. Gmina Kalwaria Zebrzydowska finansuje w 100 % zabieg kastracji bądź sterylizacji. Umowa w tym zakresie zawarta została z Gabinetem AS Agnieszka Sarapata i Aneta Sarapata w Kalwarii Zebrzydowskiej 
ul. Batalionów Chłopskich 4

Zgłoszenia zwierząt martwych należy dokonywać do Referatu Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy urzędu bądź w Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Gmina Kalwaria Zebrzydowska działa na podstawie Regulaminu Utrzymania Porządku w Gminie Kalwaria Zebrzydowska i ma zawartą umowę z firmą Kalteks.

 

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x