Podsumowanie programów kandydatów na burmistrza Kalwarii okiem spadochroniarza

Nadszedł czas, aby przyjrzeć się z bliska naszym kandydatom na burmistrza, a trzeba przyznać, że nie są to osoby nieznane. W wyborach samorządowych 2018 roku możemy zagłosować na panią Zofię Jończyk oraz panów: Dawida Herbuta, Augustyna Ormantego i Tadeusza Stelę.

Nadszedł czas, aby przyjrzeć się z bliska naszym kandydatom na burmistrza, a trzeba przyznać, że nie są to osoby nieznane. W wyborach samorządowych 2018 roku możemy zagłosować na panią Zofię Jończyk oraz panów: Dawida Herbuta, Augustyna Ormantego i Tadeusza Stelę.

 

Augustyn Ormanty, lat 63, zamieszkały Brody.

Od 1982 roku pełni funkcje na szczycie miasta i gminy, kiedy to został zastępcą naczelnika miasta. Od tego czasu jest u władzy w Kalwarii jedynie z czteroletnią przerwą i można powiedzieć, że większość tego co się dokonało i wydarzyło w Kalwarii od prawie czterdziestu lat, ma odciśnięte piętno Augustyna Ormantego. Jako urzędujący burmistrz aktywnie uczestniczy w życiu miasta i gminy. Na uwagę zasługuje fakt przekazania 10% swego wynagrodzenia na Caritas.

Hasło wyborcze: Skuteczność, doświadczenie, wiarygodność!

Najważniejsze punkty programu:

 • dokończenie rozpoczętych inwestycji gminnych,
 • wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenów „Winiarni”,
 • remonty dróg lokalnych, Budowa oświetlenia przy drogach, remonty i budowa chodników,
 • remont budynku „starej szkoły” w Brodach,
 • pomoc w zakupie wozów bojowych dla OSP,
 • kontynuowanie prac związanych z kanalizacją miasta,
 • poprawa przestrzeni Rynku i ulicy 3 Maja,
 • rozpoczęcie procesu związanego z budową krytego basenu i środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych,
 • budowa skateparku,
 • nadbudowana Pawilonu Sportowego Kalwarianka,
 • rozbudowa sali widowiskowej, doposażenie w nowy sprzęt oraz klimatyzację,
 • termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej wraz z kotłownią, remont wnętrza,
 • budowa parkingów,
 • działania na rzecz utworzenia oddziału małej chirurgi,
 • budowa boisk przyszkolnych w Brodach, Zebrzydowicach i Leńczach

Ocena programu: program wyborczy podzielony jest na dwie części na plan dla poszczególnych miejscowości co jest jego plusem oraz plan ogólnorozwojowy. W programie brakuje niestety wizji rozwoju miasta i gminy. Jest zlepkiem w wielu wypadkach niespełnionych oczekiwań mieszkańców. W program wpisano punkty wynikające bezpośrednio z odpowiednich ustaw, co źle świadczy o włodarzu z tak dużym doświadczeniem, bo przypisuje sobie zasługi które będą niezelżenie od osoby piastującej stanowisko. I tak w sferze pomocy społecznej i bezpieczeństwa są to:

 • specjalistyczna bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna (ustawa),
 • organizowanie i wspieranie różnorodnych form pomocy społecznej  (ustawa),
 • karta dużej rodziny (ustawa),
 • świadczenia wychowawcze – program 500 + (ustawa),
 • jednorazowe świadczenia dla kobiet w ciąży – kontynuacja programu „Za życiem” (ustawa),
 • przeciwdziałanie przemocy (ustawa),
 • pomoc z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe i okresowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w dożywianiu, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dodatki i świadczenia, świadczenia, rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, zapomogi  (ustawa),
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym wśród dzieci i młodzieży  (ustawa).

Niepokojące jest też wypunktowanie rozpoczętych i zrealizowanych, bądź istniejących już działań oraz obszarów, które każdy z kandydatów może tak samo uznać za swoje, bądź może wywrzeć wrażenie, że inni kandydaci są przeciwko nim. Należą do nich m.in.:

 • zakończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Barwałdzie Górnym,
 • kontynuacja nadbudowy szkoły w Stanisławiu Dolnym-Dolanach,
 • kontynuowanie prac związanych z kanalizacją miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • podjęcie działań w kierunku darmowego dostępu do internetu w szkołach (jest).

warto odwiedzić: augustynormanty.pl

 

Tadeusz Stela, lat 46, zamieszkały Kalwaria Zebrzydowska.

Od 20 lat prowadzi własną firmę działając w branży obuwniczej i handlowej. Działa społecznie jako Radny Rady Miejskiej (2014-2018), Przewodniczący Zarządu Osiedla (2011-2018), członek Rady Społecznej SPZOZ (2011-2018), w Caritasie, jest także prezesem Miejskiej Orkiestry Dętej od 2003 r. z którą występuje. Wraz z Radą Miejską podjął takie działania jak: przekazanie środków finansowych na rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska, termomodernizację Ośrodka Zdrowia, pracowni RTG, wymiana starych kotłów węglowych na ekologiczne, przebudowy przyziemia klubu sportowego Kalwarianka, dofinansowania regeneracji boiska sportowego, termomodernizacji budynków OSP, pracowni fizyczno-chemicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uważa, że  Gmina Kalwaria Zebrzydowska zasługuje na ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ, SUKCES

Hasło wyborcze: Siła, Mądrość, Rozwój.

Najważniejsze punkty programu:

 • uruchomienie programu ochrony powietrza „EKOLOGICZNA KALWARIA” (realizacja programów związanych z wymianą kotłów grzewczych, odnawialnych źródeł energii, instalacji urządzeń fotowoltaicznych, pomp wody, termomodernizacji budynków publicznych oraz prywatnych nieruchomości),
 • modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz pozyskiwanie alternatywnych źródeł (np. studnie głębinowe),
 • budowa nowoczesnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej dla obszarów aktywności gospodarczej z uwzględnieniem planów BDI,
 • uruchomienie programu „Promocja Kalwaryjskiego Rzemiosła” (wyodrębnienie środków na promocję lokalnej przedsiębiorczości),
 • odnowa terenów byłej „Winiarni” w Brodach zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców,
 • wprowadzenie budżetu obywatelskiego – wyodrębnienie środków na ten cel w Budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
 • wykorzystanie technologii multimedialnej do komunikacji z Urzędem „e-Urząd” i stworzenie Biura Obsługi Klienta na parterze budynku,
 • budowa Gminnego Parku Wodnego (nowoczesnego krytego basenu wraz z pakietem wielofunkcyjnym – profesjonalną siłownią i kręgielnią z wykorzystaniem innowacyjnych technologii wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii),
 • organizacja wspólnych targów lokalnych przedsiębiorstw z profesjonalną promocją,
 • rewitalizacja Rynku oraz ulicy 3-go Maja z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców,
 • budowa dodatkowych miejsc parkingowych w centrum Miasta oraz w Sołectwach w obrębie szkół, kościołów, klubów sportowych oraz budynków użyteczności publicznej,
 • stworzenie strefy rekreacyjnej wraz z zapleczem turystyczno-gastronomicznym,
 • stworzenie rocznego harmonogramu kulturalnego Miasta i Gminy,
 • utworzenie terenów przeznaczonych pod realizację rządowego programu Mieszkanie+, budownictwo wielorodzinne oraz pod budownictwo indywidualne.

Ocena programu: program wyborczy jest drugim najbardziej rozbudowanym programem i wydaje się być kompleksowym podejściem do rozwoju gminy. Jest to wieloletnia wizja rozwoju gminy która zakłada dobrą współpracę Rady Miasta z burmistrzem. Program jest najbardziej ambitny w swych założeniach, choć daleko mu do poziomu „nierealności” zrealizowanej w Niepołomicach. Flagowy punkt, czyli budowa Gminnego Parku Wodnego jest obarczona wyższymi kosztami wstępnymi od kontrpropozycji Dawida Herbuta i Augustyna Ormantego, co nie oznacza, że jest droższa w budowie dla gminy od zwykłego basenu, nie jest także skazana na wyższe koszty utrzymania, niż w pozostałych propozycjach.

warto odwiedzić: www.tadeuszstela.pl

 

Dawid Herbut, lat 41, zamieszkały Kalwaria Zebrzydowska.

Od dwudziestu lat mieszka w Kalwarii. Jako policjant dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Złożył szereg inicjatyw społecznych jak: Hala Sportowa, cykliczna impreza biegowa „Bieguś Kalwaryjski”, opracował nieodpłatnie koncepcję monitoringu miejskiego, z jego wniosku Gmina przystąpiła do programu dofinansowującego budowę odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki a także na nowo zainicjował dyskusje budowy krytego basenu w Kalwarii Zebrzydowskiej poprzez złożenie wniosku o jego budowę do Rady Miasta i Burmistrza. Kandyduje na urząd burmistrza, by w pełni wykorzystać potencjał gminy oraz jej mieszkańców, a tym samym dać mocny i wyraźny impuls do szybszego i nowoczesnego rozwoju całej gminy.

Hasło wyborcze: Gwarancja nowoczesnego rozwoju gminy.

Najważniejsze punkty programu:

 • budowa krytej pływalni (Basenu) z funkcją rehabilitacyjną dla dzieci i seniorów (umożliwi młodzieży szkolnej organizowanie w ramach zajęć lekcyjnych bezpłatnej nauki pływania, bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla osób niepełnosprawnych i seniorów),
 • utworzenie Central Park Kalwaria wraz z alejami spacerowymi wśród zieleni oraz wyposażonym w tablice tematyczne (wyposażonym w tablice tematyczne związane zarówno z przyrodą jak i historią rzemiosła kalwaryjskiego, miejsce, gdzie rodzice lub dziadkowie z dziećmi będą mogli z dala od ruchu ulicznego, bezpiecznie spędzić czas wśród zieleni w czystym powietrzu),
 • stworzenie Kalwaryjskiej Tężnii Solankowej (postawienie na skuteczną promocję miasta, tak aby chciano do nas przyjechać),
 • realne procedury i nowatorskie rozwiązania pozwalające na szybką poprawę, jakości powietrza w całej gminie (DRONY z czujnikami / eliminujące gospodarstwa domowe, które spalają odpady poprodukcyjne i śmieci, zachęcanie do stosowania pieców elektrodowych, jako najtańszej, najczystszej i najtrwalszej formy ogrzewania,  budowa farmy fotowoltaicznej opartej o najnowsze rozwiązania technologiczne na terenie byłego wysypiska śmieci w Zebrzydowicach),
 • przebudowa kalwaryjskiego Rynku, tak, aby stał się on miejscem aktywnej i kulturalnej strefy wypoczynku,
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących miasto ze wszystkimi sołectwami dla aktywnego i bezpiecznego wypoczynku,
 • współpraca z ościennymi gminami w zapewnieniu transportu zbiorowego wg. zgłaszanych potrzeb mieszkańców (który ma zapewnić mieszkańcom sołectw dojeżdżających do pracy lub szkoły swobodne przemieszczanie się do sąsiednich gmin m.in. Skawiny, Krakowa),
 • zmiana organizacji pracy poszczególnych agend, instytucji kultury i oświaty łącząc je w jedną całość tak, aby zarządzanie nimi było sprawniejsze, a przede wszystkim tańsze,
 • zapewnienie autonomii radnych w zakresie podejmowania decyzji, co do priorytetów rozwoju swoich sołectw, które reprezentują.

Ocena programu: program wyborczy skoncentrowany jest na sprawach ekologii, turystyki i wypoczynku mieszkańców, kandydat pragnie poprzez inwestycje poprawić komfort życia mieszkańców. W programie nie poruszono zagadnień związanych tradycyjnym rzemiosłem kalwaryjskim. Troska o ekologię i poprawę powietrza jest odpowiedzią na palące problemy mieszkańców.

warto odwiedzić: www.dawidherbut.pl 

 

Zofia Jończyk, lat 52, zamieszkała Kalwaria Zebrzydowska.

Blisko 8 lat jest członkiem i pełnomocnikiem Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Obywatelskiej „Dolina Cedronu”. Pomaga mieszkańcom w licznych problemach jakie stały im na drodze, gdy dotknęła ich „machina urzędnicza”. Uważa, że aby rozwijać miasto i gminę, musimy zmienić sposób myślenia, zmienić Kalwarię z dzisiejszej smutnej miejscowości, na miasto perspektyw. Od lat jest orędowniczką powstania środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

Hasło wyborcze: Nie dla polityki, Czas na rozwój Gminy, Zdecyduj dobrze.

Najważniejsze punkty programu:

 • ochrona socjalna mieszkańców (zbudowanie mieszkań socjalnych, walka z wykluczeniem osób starszych i samotnych, powstanie żłobka samorządowego, powstanie ośrodka dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych i chorych),
 • rozwijanie turystyki w gminie (poprzez wykorzystanie atutów krajobrazowych i „perełek” architektonicznych jak np. pałac w Brodach, budowa tras rowerowych i ścieżek spacerowych, przebudowa i modernizacja rynku wraz z ulicą 3-go Maja, które powinny być dumą i wizytówką Kalwarii),
 • promocja miasta i gminy (postawienie na skuteczną promocję miasta, tak bay chciano do nas przyjechać)
 • zmiana podejścia Urzędu do mieszkańca (urząd będzie otwarty i przyjazny, a sprawy mieszkańców będą załatwiane profesjonalnie i rzetelnie)
 • znaczne zwiększenie wykorzystania środków i dotacji z zewnątrz (środki z unii europejskiej, ministerialne, wojewódzkie).

Ocena programu: program wyborczy skoncentrowany jest na sprawach społecznych mieszkańców, kandydatka pragnie dotrzeć do wszystkich potrzebujących. W programie brakuje konkretnych rozwiązań i jest dość ogólnikowy w niektórych kwestiach. Wrażliwość społeczna programu uwypukla obecne słabsze aspekty gmin i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie części mieszkańców.

warto odwiedzić: facebook.com/zofia.jonczyk

 

 

Podsumowując: wszystkie programy są warte dłuższego zastanowienia oraz powiedzenia sprawdzam i dania szansy ich wprowadzenia w życie, wybrania do bycia przedstawicielem społeczności kalwaryjskiej, bądź wyrzucenia z polityki samorządowej. Jednak aby tego dokonać, należy iść na wybory. W niedzielę okaże się, komu mieszkańcy Gminy Kalwarii zaufają, oddając na niego głosy.

 

 • Informacje o wybranych kandydatach zaczerpnięto z ich materiałów wyborczych oraz ogólnodostępnych informacji.

Andrzej Famielec

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

6 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Dawid
Dawid
18 października 2018 06:12

Jak Herbut będzie takim burmistrzem jak policjantem, to ja dziękuję heheh

Kebab
Kebab
Reply to  Dawid
18 października 2018 08:49

oni wszyscy to upasione na kebabach leniwe i strachliwe grubasy

Maciek
Maciek
18 października 2018 12:43

WSZYSCY ALE NIE ORMANTY Kilkanaście lat w urzędzie, czyste powietrze w naszej Gminie poziom obsługi w urzędzie świadczy samo za siebie.

xddddddddddd
xddddddddddd
18 października 2018 15:29

jako mlody czlowiek ciezko kogos wybrac bo nikt jakos specjalnie nie mysli o grupie mieszkańców <25 lat… jedynie pan stela wspomina o tym, wiec to chyba on otrzyma moj glos ..

XDDDDDDDD2
XDDDDDDDD2
Reply to  xddddddddddd
19 października 2018 18:56

No my czekamy na skatepark jakieś 4 lata więc mam nadzieje że jak Ormanty wygra to w końcu zrobią.

XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Reply to  XDDDDDDDD2
20 października 2018 00:10

To Ormanty obiecał 4 lata temu, Po co wybierać człowieka który nie dotrzymuje obietnic

6
0
Would love your thoughts, please comment.x