Można składać wnioski o remont zabytków w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Obwieszczenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

I. Rodzaj prac:

Dotacja celowa na prace przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej,

II. Rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację celową:

O dotację z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny, wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja nie może być udzielona osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

III. Wielkości środków zapewnionych w budżecie na 2022 rok:

Kwota przeznaczona na dotację w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2022: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

IV. Wielkość dofinansowania określona procentowo:

 1. Dotacja celowa nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
 2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną lub wymaga pilnych prac dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
 3. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy tym zabytku nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2022.
 2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji umowy upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, lecz nie później niż do dnia 30 grudnia 2022 r.
 3. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach określonych w pisemnej umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Kalwaria Zebrzydowska.

VI. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania:

 1. Tryb i zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr XII/110/19 z dnia 17 października 2019 r. zmieniona Uchwałą nr XIII/136/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 2. Z budżetu Kalwarii Zebrzydowskiej może być udzielona dotacja celowa na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
  1) znajduje się na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
  2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej,
  3) wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 3. Formularz wniosku załączony jest do treści w/w Uchwały.
 4. Przy rozpatrywaniu prawidłowego pod względem formalnym wniosku o dotację celową na prace i roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uwzględniać się będzie w szczególności:
  1) duże znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa;
  2) stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich;
  3) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku.

VII. Termin i miejsce przyjmowania wniosków:

 1. Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 21 marca 2022 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji do wniosku Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej poinformuje drogą telefoniczną lub mailową, o konieczności uzupełnieniu wniosku.
 3. Do wniosku winny być załączone następujące dokumenty:
  1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku.
  W przypadku jeżeli jest kilku właścicieli to wnioskodawca powinien dostarczyć pisemną zgodę wszystkich stron postępowania,
  2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub kopie karty wpisu do gminnej ewidencji zabytków,
  3) pozwolenie/opinie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
  4) pozwolenie na budowę – jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
  5) kosztorys lub ofertę w zależności od rodzaju planowanych prac lub robót.
  Do wniosku powinny być dołączone załączniki oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą, pieczęcią wnioskodawcy oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 2. Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pok. nr 22, tel. 33 766 397.
0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x