W naszej gminie zaczynają straszyć ruiny – dowody na zdjęciach.

Pierwsza ruina – pałac Brandysów w Brodach. Trochę historii, aby czytelnicy mogli sobie wyrobić pogląd na tę sprawę.

Gmina, decyzją rady miejskiej w 2014 r., nabyła od syndyka masy upadłościowej spółki pracowniczej Brodwin:

 • za kwotę 221.000 zł udziały w działkach stanowiących dojazd oraz działkę nr. 26/1,
 • za kwotę 1.210.000 nieruchomość gruntową o pow. 7.6551 ha – teren parku i pałacu wraz z budynkami. Syndyk przy sprzedaży przedstawił pozwolenie konserwatorskie na sprzedaż nakładające na nabywcę obowiązek przeprowadzenia w ciągu trzech lat od zakupu remontu pałacu, w ciągu dwóch lat remontu spichlerza tzw. Delegatury. Zakup rada miejska przegłosował, ale do tej pory nie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków. Gmina przeprowadza tylko doraźne naprawy, które według wielu mieszkańców wsi Brody są niewystarczające. Budynki są ruiną a niedługo będą w stanie podobnym do ruin zamku lanckorońskiego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to rada miejska wyznacza kierunki działania, podejmuje uchwały w sprawie inwestycji itd. Mówi o tym :

Art. 18.

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1. uchwalanie statutu gminy;

2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta;

4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

 • rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;

5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6. uchwalanie programów gospodarczych;

 • przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 •  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 • zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)),
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a ust. 1;

10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel     odpowiedniego majątku;

 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

13. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), a także wznoszenia pomników;
14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

 •  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

W tym przypadku radni kupili nieruchomości nie mając żadnej koncepcji na ich wykorzystanie. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, który zobowiązany jest przepisami do realizacji uchwał rady oraz wykonania zatwierdzonego przez radę budżetu. Ma również przypisaną ustawą inicjatywę uchwałodawczą, z której skorzystał i wniósł pod obrady rady projekt uchwały w sprawie sprzedaży zakupionych nieruchomości. Jednak rada miejska był przeciwna takim rozwiązaniom, a projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. Za to rada powołała ze swojego grona Zespół Roboczy ds. Brodwin, który formalnie nie przedstawił żadnej koncepcji zagospodarowanie w/w terenu. Plan rewitalizacji wsi Brody został uchwalony w 2017 r., od tego czasu cisza, a rada miejska nie widzi problemu w rozpadających się budynkach.

Kto za to odpowie przed prokuratorem ? Czy radni mogą odpowiedzieć karnie w tej sprawie z powodu nie dopełnienia obowiązków ? Dlaczego Wojewódzki Konserwator Zabytków nie podejmuje interwencji ? Jaką on ponosi odpowiedzialność w tej sprawie ? Mieszkańcy nie tylko Brodów, ale całej gminy chcieliby na pewno poznać odpowiedzi na te pytania.

Wiadomo, że w całej sprawie podstawową rolę odgrywa kasa, koszt remontu obiektów to w przybliżeniu pewno z 30 mln zł. Kwota wydaje się duża, ale w nowej perspektywie budżetowej UE do zdobycia. Ale, aby w ogóle myśleć o pozyskaniu takich funduszów trzeba mieć pomysł na funkcjonowanie całego kompleksu, a tego rada miejska nie wypracowała. Mieszkańcy coraz głośniej mówią, że część radnych nie nadaje się do pełnienia tych funkcji, że powinni zrezygnować, lub zostać odwołani.

Tekst ten powstał po przeczytaniu doniesień, że inni w naszej gminie nie śpią niczym niedźwiadki w gawrze, tylko działają. Konwent oo. Bonifratrów pozyskał środki, tak samo oo. Bernardyni – ich zabytki zostaną odnowione, gminne rozpadną się.

Druga ruina – stara szkoła w Brodach. O ile pałac jest na uboczu, ta stoi przy głównej drodze, przy wjeździe do miasta – prawdziwa wizytówka gminy. Kiedyś były jakieś plany, pewno wpisane w jakieś bezsensowne programy rewitalizacji wsi i na tym koniec. Kto jest zainteresowany może sobie odszukać. I co? i nic , jak mówi przysłowie: czekaj tatka latka. Kadencja za kadencją biegnie – stara szkoła w coraz gorszym stanie. Co na to radni z Brodów, sołtys, rada sołecka ?

Trzecia ruina powstaje na naszych oczach w centrum miasta. Bo w taką niedługo zamieni się pawilon meblowy – Okrąglak. Nie będzie to ruina gminna, ale stowarzyszenia pod nazwą Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Z. Tak jak w przypadku pałacu w Brodach, brak koncepcji dalszego funkcjonowania tego budynku, co uniemożliwia pozyskanie funduszy na jego remont. Budynek historyczny dla kalwaryjskiego rzemiosła, wybudowany jeszcze przed II wojną światową, wykończony już w czasie wojny. Użytkowany później przez Spółdzielnię Waryńskiego, przejęty przez miasto w stanie zdewastowanym, przekazany cechowi, który ze składek stolarzy go odnowił i użytkował, obecnie stoi pusty. Za tę ruinę będą odpowiadały władze cechu. Ale swoją cegiełką dorzucili tutaj też radni bo chowali głowę w piasek przy skargach TPKZ na zarząd cechu, nie podjęli tematu, a to były pierwsze sygnały, że w tym stowarzyszeniu źle się dzieje. Dlaczego gmina pozwala, żeby budynek w takim stanie o zniszczonej elewacji stał przy Runku ? Piękna wizytówka miasta, nie mówiąc o kalwaryjskim rzemiośle.

Mieszkaniec

 

artykuł sponsorowany otrzymaliśmy 29 marca 2021 r.
redakcja nie dokonała skrótów i nie ingerowała w treść artykułu

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
jan karol
jan karol
13 kwietnia 2021 17:01

Wiosna nie chcę do nas przyjść, ale na łączce zwanej radą miejską kwitną różne kwiatki i nadal kicają kolorowe zające. Jeden z mieszkańców pokazał mi zmiany do statutu przygotowane przez najmądrzejszych z mądrych czuli doraźną komisję statutową rady miejskiej ds. zmian w statucie powołaną Uchwała nr XXI/231/20 z dnia 15 października 2020  w składzie :  Paweł Hebda – Przewodniczący Wiesław Łuczak – Zastępca Łukasz Dragan – Członek Piotr Janusiewicz – Członek Jarosław Lenik – Członek Tadeusz Wilk – Członek Marcin Zadora – Członek Po prawie 6 miesiącach ciężkiej pracy i jednym posiedzeniu komisja przedstawiła : Zmiany do Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska… Czytaj więcej »

piotr
piotr
Reply to  jan karol
14 kwietnia 2021 17:36

janek – w zasadzie rada może już rozwiązać obie komisje ds statutów, dzięki Bogu „elastyczny” M. Chrapusta nie pracuje już u Wojewody, przyszło nowe i § 42 ust. 4 został zaskarżony do WSA, tak może się stać z kolejnymi błędnymi zapisami, rada niech szykuje kasę na opłaty sądowe, bo koszty mogą być duże.

piotr
piotr
2 maja 2021 15:31

według informacji z urzędu wojewódzkiego do sądu trafił także zapis § 53a ust. 7 statutu naszej gminy, stało się tak bo rada zamierza pracować nad poprawkami do końca lipca – pytanie nad czym tak długo będą debatować?
analiza dokumentów skazuje, ze nasza gmina nie ma na pewno herbu bo zostal przyjęty bez wymaganych opinii, jak również można zakwestionować cały statut z 2013 r. ze względów proceduralnych.

muki
muki
5 maja 2021 17:27

W najblizszy weekend mecze druzyn powiatu wadowickiego i tak w czwartej lidze Ryczow w roli faworyta wyjezdza do Wegrzcanki,a Beskid czeka trudny wyjazd do Oświecimia.W A klasie lider z Wadowic bedzie faworytem ze Spytkowicami,Chocznia podejmuje Roczyny,natomiast Inwałd wyjezdza do Budzowa.W B klasie świetnie idzie Jaroszowicom ktore w roli faworyta przystąpią do meczu z Sokolem,to bardzo wazny mecz w kontekscie walki Jaroszowiczan o awans.Ponadto bardzo ciekawie zapowiada sie mecz klubow z tradycjami do Kleczy zawita Barwald,to mecz derbowy który zawsze rozgrzewał lokalnych kibicow.Ciekawie powinno byc tez na innym meczu derbowym,bo do rezerw Kalwarianki przyjezdzaja Brody i to również mecz o dużym… Czytaj więcej »

4
0
Would love your thoughts, please comment.x