REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA – kategorie niesceniczne (plastyka, fotografia i film, literatura oraz inne)

KARTA ZGŁOSZENIA – kategorie sceniczne (muzyka, taniec, wokal, teatr, recytacja oraz inne)

 

REGULAMIN XX FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 2020” – ELIMINACJE GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

ORGANIZATOR

Wadowickie Centrum Kultury
34-100 Wadowice, ul. Teatralna 1, tel. 33 82 331 56
e-mail: talenty@wck.wadowice.pl

Współorganizator:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zeb. 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 4
e-mail: konkurs.ckstkalwaria@gmail.com
tel. 33 873 37 71

 

CELE FESTIWALU

Festiwal jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych dzieci i młodzieży oraz formą wsparcia przy dalszym ich rozwoju. Ma wyłonić talenty: wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, recytatorskie, plastyczne, literackie, fotograficzno-filmowe oraz inne niemieszczące się w wymienionych kategoriach artystycznych talenty z powiatu wadowickiego.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

Udział w Festiwalu ma charakter dwustopniowy.

  • I ETAP GMINNY – przeprowadzają go miejskie i gminne ośrodki kultury dla uczniów szkół podstawowych z terenu własnej gminy. Uczestnicy ze szkół podstawowych gminy Kalwaria Zebrzydowska przesyłają nagrania prezentacji, zdjęcia lub pliki drogą mailową na adres konkurs.ckstkalwaria@gmail.co
  • II ETAP POWIATOWY – uczestniczą w nim zakwalifikowani przez gminne ośrodki kultury reprezentanci wg zasady: maksymalnie trzech uczestników w każdej kategorii artystycznej oraz wiekowej. Zgłoszeń dokonują ośrodki kultury, w których odbyły się eliminacje gminne. Wadowickie Centrum Kultury dopuszcza możliwość zwiększenia liczby uczestników na wniosek organizatorów eliminacji gminnych. W etapie powiatowym uczestnicy wykonują te same prezentacje, na podstawie których otrzymali kwalifikacje do II etapu.

Z przebiegu eliminacji stworzona zostanie fotorelacja oraz film promocyjny. Zgłaszając swój udział w festiwalu uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Wadowickie Centrum Kultury przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek i prace wyłonionych laureatów festiwalu będą upublicznione w mediach, na stronie internetowej WCK i filmie promocyjnym.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnik nie może zgłosić prac, prezentacji lub utworów prezentowanych przez niego w poprzednich edycjach festiwalu. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisje naruszenia tego zapisu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany. Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika. W danej kategorii wiekowej i artystycznej nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły w latach ubiegłych nagrodę „Talent”, chyba ze przejdą do następnej grupy wiekowej.

Festiwal ma formę otwartą. Mogą w nim uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna z podziałem na grupy wiekowe:

  • I GRUPA: dzieci z klas I-III
  • II GRUPA: dzieci z klas IV – VI
  • III GRUPA: VII i VIII klasa szkoły podstawowej
  • IV GRUPA: młodzież szkół średnich / kwalifikacje bezpośrednio w WCK

UWAGA! Eliminacje dla gminy Kalwaria Zebrzydowska odbywają się  online, prócz kat. PLASTYKA. Uczestnicy przesyłają nagrania utworów wokalnych (2 utwory), muzycznych (2 utwory), tanecznych, teatralnych, recytatorskich (poezja i fragment prozy), fotografie (5 prac) i filmy mailowo na adres konkurs.ckstkalwaria@gmail.com wraz z formularzem zgłoszeniowym.  Natomiast prace  plastyczne (3 prace) uczestnicy składają do Starego Kina (Mickiewicza 4, Kalwaria Z.), formularz zgłoszeniowy wysyłają na ww. adres mailowy. Eliminacje powiatowe planowane są w formie klasycznej.

 

KATEGORIE ARTYSTYCZNE

MUZYKA INSTRUMENTALNA: uczestnik przygotowuje dwa utwory muzyczne na dowolnym, własnym instrumencie muzycznym z wyłączeniem keybordu (WCK dysponuje elektrycznym pianinem Yamaha). Uczestnik zobowiązany jest wykonać jeden utwór, a drugi na życzenie jury. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje.

WOKAL: uczestnik przygotowuje dwa zróżnicowane utwory wokalne, podczas konkursu wykonuje jeden, a drugi na życzenie jury. Mile widziane będą nowe aranżacje i interpretacje. Dozwolony jest akompaniament własny, udział innego akompaniatora lub wy-korzystanie podkładu audio. Jurorzy oceniać będą umiejętności wykonawcze, dobór repertuaru do wieku i możliwości uczestnika, interpretację, dykcję, intonację oraz poprawną emisje głosu.

TANIEC: uczestnik wykonuje etiudę taneczną do podkładu muzycznego. W tej kategorii dopuszcza się udział par tanecznych tańca towarzyskiego. Jury oceniać będzie ogólny wyraz sceniczny, dobór kostiumu i muzyki, poziom i oryginalność choreografii oraz umiejętne wykorzystanie przestrzeni.

TEATR: uczestnik wykonuje monodram, inscenizację teatralną itp. – czas trwania prezentacji na scenie maksymalnie 10 minut. Jurorzy oceniać będą trafność interpretacji, kulturę języka oraz celowość i sposób wykorzystania kostiumów, elementów scenografii i rekwizytów.

RECYTACJA: uczestnik przygotowuje dwa utwory: poezję i fragment prozy. Podczas eliminacji prezentuje utwór poetycki, a na życzenie jurorów prozę. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min. Jurorzy oceniać będą dobór repertuaru, kulturę języka i umiejętność operowania słowem (dykcja, intonacja, tempo mówienia, operowanie siłą głosu) oraz ogólne wrażenie artystyczne.

PLASTYKA: uczestnik składa trzy prace graficzne lub plastyczne (wykonane dowolną techniką) opisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina). Prace powinny zawierać własne autentyczne wersje przesycone wyobraźnią i przeżyciami, zwarty i ciekawy układ kompozycyjny, umiejętnie dobrany zestaw kolorystyczny oraz zastosowanie indywidualnych środków wyrazu.

LITERATURA: uczestnik przesyła podpisane dwie prace literackie (wiersz, opowiadanie, reportaż, felieton itp.) wyłącznie drogą mailową w formie załącznika. Praca powinna być podpisana wg wzoru (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina) i ograniczona maksymalnie do 4 stron, napisana czcionką verdana, rozmiar 11. Jurorzy oceniać będą oryginalność, poprawność stylistyczną i językową.

FOTOGRAFIA I FILM: uczestnik przesyła pięć zdjęć czarno-białych lub kolorowych (w formacje jpg, wielkość dłuższego boku min. 2500 pikseli). Tematyka zdjęć jest dowolna, jurorzy w zależności od gatunku przesłanych fotografii oceniać będą: technikę poprawnego wykonania, treść, przekaz emocjonalny, kompozycję obrazu, sposób kadrowania, harmonie kolorystyczne oraz umiejętne operowanie światłem. FILM: uczestnik zgłasza dowolną animację lub etiudę filmową wykonaną w formacie MP4, MPG, MPG2 lub MOV. Czas projekcji maksymalnie do 10 minut. Jurorzy oceniać będą jakość wykonania, treść i przekaz.
INNE: otwarta na inne działania. Uczestnik prezentuje talent niemieszczący się w wyżej wymienionych kategoriach artystycznych.

 

TERMINY

ETAP DLA GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową do 30 października 2020 r. Aby zgłosić swój udział w festiwalu należy wypełnić i przesłać kartę uczestnictwa wraz z załączoną prezentacją talentu w formie nagrań, plików tekstowych lub fotografii. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.ckstkalwaria.com, zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres konkurs.ckstkalwaria@gmail.com

ETAP POWIATOWY w Wadowickim Centrum Kultury:
Przesłuchania konkursowe: 24 (taniec), 25 (recytacja i teatr) i 26 (muzyka i wokal) listopada 2020 r.
Koncert FINAŁOWY laureatów: 13 grudnia 2020 r. Dokładny program przesłuchań konkursowych  zostanie umieszczony na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl

 

NAGRODY

Występy i nadesłane prace oceniać będzie jury, które w systemie oskarowym nominuje wykonawcę do nagrody głównej i w każdej kategorii artystycznej przyznaje nagrodę „TALENT 2020”. Nagrody będą wręczone na Koncercie FINAŁOWYM 13 grudnia 2020 r. Festiwal jest również formą kwalifikacji do Festiwalu „Talenty Małopolski” oraz „Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”. Nagrodzone prace artystyczne prezentowane będą na wystawie w WCK w terminie od 13 grudnia do 31 stycznia 2021 r. Po wystawie wszystkie prace będzie można odebrać do 28 lutego 2021 r. Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność WCK/CKSiT.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) XX Festiwalu Artystycznego „TALENTY 2020”
(dalej „Festiwal”) jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) z siedziba w Wadowicach, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice,
adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56 oraz dla etapu gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT) , ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, e-mail: biuro@ckstkalwaria.com, tel. 33 873 37 71.
2.    W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych WCK wysyłając e-mail na adres dane@wck.wadowice.pl lub wysyłając korespondencje listowną na adres WCK. Tak samo w przypadku CKSiT – adres iodms@giga-net.pl
3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Festiwalu oraz na podstawie:
–    art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
–    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862)
–    art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
4.    Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom:
–    podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetowa oraz pocztę elektroniczną WCK, i CKSiT,
–    każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace,
fotorelacja lub film dokumentujący Festiwal,
–    skład jurorski Festiwalu,
–    podmiot zewnętrzny realizujący usługę wykonania filmu i fotorelacji z Festiwalu,
5.    Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 50 lat, licząc od roku następującego po zakończeniu Festiwalu.
7.    Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 50, lat licząc od roku następującego po zakończeniu Festiwalu.
8.    Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez WCK i CKSiT jego danych osobowych przysługują następujące prawa:
–    prawo zadania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od WCK i CKSiT potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich
oraz informacji określonych art. 15 RODO,
–    prawo zadania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania od WCK i CKSiT niezwłocznego sprostowania dotyczących  jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo zadania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
–    prawo zadania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania od WCK i CKSiT niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
–    prawo zadania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania od WCK ograniczenia przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO, WCK  i CKSiT zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na WCK i CKSiT nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji zadań. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek (w zależności od zadania). WCK i CKSiT może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku.
9.    Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku
ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania
danych Uczestnika na podstawie:
–    art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
–    art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
10.    Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem. Aby wycofać wyrażoną zgodę należy złożyć pisemny wniosek, w tym dopuszcza się elektroniczny wniosek do WCK i CKSiT.
11.    Jeżeli Uczestnik uzna, ze jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisu na Festiwal, jego organizacje oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.
13.    Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.