Trwają żniwa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Jak co roku (28 lipca), w okolicach żniw, odbył się rekonesans terenowy na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, dotyczący przebiegu i zaawansowania prac związanych ze zbiorem zbóż.

Jak co roku (28 lipca), w okolicach żniw, odbył się rekonesans terenowy na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, dotyczący przebiegu i zaawansowania prac związanych ze zbiorem zbóż.

W tym roku Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty odwiedził gospodarstwa rolne rolników indywidualnych w Leńczach i Podolanach, a także Konwent Ojców Bonifratrów w Zebrzydowicach. W czasie spotkań z rolnikami, rozmawiano o żniwach, które w tym roku rozpoczęły się później niż w latach ubiegłych, z uwagi na intensywne opady deszczu, a także o problemach jakie pojawiły się w roku obecnym i nadziejach związanych z większymi dotacjami dla rolników z UE.

Większość gospodarstw rolnych jest na początku żniw. Rolnicy oceniają zabrane plony jako dobre. Plon pszenicy wynosi do 10 ton z 1ha, a jęczmienia do ok. 9 t/ha. Wśród bolączek, jakie spotykają producentów rolnych należy wymienić znaczący spadek skupu cen mleka, które obecnie w skupie wynosi ok. 1,18zł/1l. Dodatkowo rolnicy zwrócili uwagę, na problem z odbiorem odpadów folii na kiszonki oraz szkodami, które czynione są przez zwierzynę łowną m.in. dziki, sarny i lisy (poniżej w artykule publikujemy mapki kół łowieckich odpowiedzialnych za poszczególne sołectwa w gminie Kalwaria Zebrzydowska).

Jako ciekawostkę należy nadmienić, że Konwent Bonifratrów będący największym producentem rolnym w gminie (w użycie obecnie posiada ponad 80 ha upraw), w tym roku rozpoczął uprawę soi. Dodatkowo przeor brat Damian Wasylewicz zdradził plany dotyczące możliwości uruchomienia zakonnego browaru.

Wszystkie z odwiedzonych gospodarstw korzystają z dotacji Unijnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. W gminie Kalwaria Zebrzydowska uprawą roli zajmuje się 1889 rolników indywidualnych, na 3.168 ha, zaś podmiotów pranych jest dodatkowo 27, o łącznej powierzchni 258 ha..

Niestety z powodów pandemii koronawirusa, nie planuje się w tym roku uroczystości dożynkowych w Gminie.

Jak zgłosić straty rolnicze – materiały pomocnicze

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych 

Szkody zgłaszamy do koła łowieckiego, na terenie którego znajduje się pole / działka na którym została dokonana szkoda. Zgłoszenie pisemne lub elektroniczne o ile koło posiada adres elektroniczny powinno zawierać

  • numery działek (od tych od których jest płacony podatek rolny) wraz z ich powierzchnia w ha, gdyż za grunty pod nieruchomości, grunty leśne i drogi odszkodowanie nie przysługuje
  • datę stwierdzenia szkody
  • rodzaj uprawy, która uległa uszkodzeniu
  • nemer telefony, adres e-mail zgłaszającego wraz z podaniem drogi kontaktu w sprawie ustalenia daty oględzin (czyli telefocznie, mailem, lub sms-em)
–>>Wzór wniosku << —

Najważniejsze fragmenty rozporządzenia:

Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich:
1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
a) poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
b) w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

14. Wysokość odszkodowania za szkody w uprawach ustala się, mnożąc obszar uprawy, która została uszkodzona, przez procent jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana). Ustaloną powierzchnię zredukowaną mnoży się przez plon z 1 ha (rozmiar szkody). Tak ustalony rozmiar szkody mnoży się przez wartość danego płodu rolnego wyrażoną przez jego cenę skupu w regionie powstania szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony – przez wartość wyrażoną przez jego cenę rynkową z dnia szacowania ostatecznego szkody w regionie jej powstania.

19. Wysokość odszkodowania ustalonego zgodnie z ust. 14 oraz wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, które ustala się indywidualnie dla każdej uprawy z uwzględnieniem niezbędnych nakładów, jakie poszkodowany musiałby ponieść na zebranie, transport i przechowywanie plonu objętego odszkodowaniem.

§ 5. Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda
powstała w okresie:
1) do dnia 30 kwietnia – w wysokości 30%,
2) od dnia 1 maja do dnia 25 maja – w wysokości 50%,
3) po dniu 25 maja – w wysokości 85%
– kwoty obliczonej w sposób określony w § 3 ust. 14, z zastrzeżeniem, że za plon z 1 ha przyjmuje się średni plon obliczony dla danego województwa na podstawie danych zawartych w trzech rocznikach statystycznych „Wyniki produkcji roślinnej” ostatnio opublikowanych na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Terytoria kół łowieckich w gminie Kalwaria Zebrzydowska 

 

Mapa okręgów łowieckich – https://miip.geomalopolska.pl/

obwód 113 

Obwód dzierżawiony przez koło łowieckie „Szarak” Kraków

Okręg PZŁ Kraków

obwód 114 – 

Obwód dzierżawiony przez koło łowieckie „Ponowa” Kraków

Okręg PZŁ Kraków

obwód 115 – 

Obwód dzierżawiony przez koło łowieckie „Mewa” Brzeźnica

Okręg PZŁ Bielsko Biała

obwód 121 – 

Obwód dzierżawiony przez koło łowieckie „Jarząbek” Kalwaria Zebrzydowska

Okręg PZŁ Bielsko Biała

obwód 122 – 

Obwód dzierżawiony przez koło łowieckie „Bażant” Wadowice

Okręg PZŁ Bielsko Biała

obwód 144 – 

Obwód dzierżawiony przez koło łowieckie „Myśliwiec” Lackorona

Okręg PZŁ Bielsko Biała

obwód 145 – 

Obwód dzierżawiony przez koło łowieckie „Bór” Stryszów

Okręg PZŁ Bielsko Biała

 

obwód 113 – Wschodnia granica obwodu biegnie szosą Kraków – Zakopane z miejscowości Gaj do skrzyżowania z szosą prowadzącą do Wadowic w osiedlu Stradom, skąd szosą tą w kierunku południowo zachodnim przez
Krzywaczkę do Biertowic. Około 700m za skrzyżowaniem dróg w Biertowicach skręca na północny zachód na drogę do miejscowości Zarzyce Małe.Tu przechodzi na tor kolejowy Skawina – Kalwaria i torem tym
przez Wolę Radziszowską, Radziszów i Rzozów biegnie do Skawiny. W Skawinie przechodzi na drogę biegnącą na wschód, następnie południowy wschód przez Korabniki Górne do Chorowic. W południowym krańcu wsi
Chorowice granica obwodu skręca na wschód i prowadzi początkowo drogą, następnie ścieżką przecinając potok Rzepnik i wzdłuż północnego skraju lasu dochodzi do szosy Kraków – Zakopane i punktu początkowego
w miejscowości Gaj.

obwód 114 – Wschodnia granica obwodu biegnie od rzeki Wisły, rzeką Skawinką w górę jej biegu do Skawiny i przecięcia się z torem kolejowym Kraków – Zakopane. Torem tym przez Rzozów, Radziszów, Wolę Radziszowską prowadzi do przecięcia się z potokiem Czerwony Potok (Czerwieniec), skąd w górę jego biegu do źródeł i drogi do osiedla Na Klinach. Drogą tą granica biegnie dalej na zachód. Ok. 150m przed drogą biegnącą z Leńcz na północny zachód (nie dochodząc do tej drogi) granica skręca na północny wschód i przez osiedle Na Pagórku i Wierzbanówkę dochodzi do szosy Skawina – Kalwaria we wschodniej części miejscowości Grabie. Szosą tą około 2,5km na południowy zachód do skrzyżowania z drogą biegnącą z Leńcz. Tu granica skręca na północ i przez osiedle Stawki, w kierunku północnym biegnie do szosy Skawina -Zator (omijając od zachodu wieś Sosnowice). Szosą tą na wschód około 0,8km do drogi na Facimiech i Wołowice, skąd drogą tą na północ, przez Facimiech do Wisły i rzeką Wisłą w dół jej biegu do ujścia Skawinki i punktu początkowego. 

obwód 115 – Wschodnia granica obwodu biegnie od rzeki Wisły drogą Wołowiec – Wielkie Drogi, na południe przez Facimiech do szosy Skawina – Spytkowice w osiedlu Na Piaskach. Szosą tą na zachód do drogi prowadzącej ze stacji kolejowej Wielkie Drogi do Sosnowic i tą drogą na południe do osiedla Prześnica Stąd drogą lokalną na zachód i skręcając na południe biegnie przez Przydworze, osiedle Stawki, obok osiedla Owczarnia do szosy Skawina – Przytkowice. Stąd szosą tą przez Przytkowice, Draboż Paszkowski, Stanisław Górny prowadzi do szosy Brzeźnica – Kalwaria w osiedlu Górzany. Następnie szosą tą na północ przez osiedle Piecowisko (około 1,5km) do drogi lokalnej w kierunku góry Niedźwiedź.Tu granica skręca na zachód i północny zachód i przez górę Niedźwiedź osiedle Trawna Góra drogą lokalną przez zachodnią część wsi Bachorowice biegnie do drogi Tłuczań –
Witanowice. Dalej drogą tą na północ do szosy Wadowice – Brzeźnica, którą na północny wschód granica biegnie przez Nowe Dwory do skrzyżowania z szosą Spytkowice – Wielkie Drogi. Stąd na północ drogą lokalną przez tor kolejowy do rzeki Wisły na wschodnim krańcu wsi Chrząstowice. Północną granicę obwodu od tego punktu aż do drogi Facimiech -Wołowice stanowi
rzeka Wisła.

obwód 121 – Północna granica obwodu biegnie od szosy Brzeźnica – Kalwaria w osiedlu Górzany drogą lokalną na wschód przez Draboż Paszkowski do Przytkowic i dalej szosą Przytkowice – Skawina przez Podgrabie do miejscowości Grabie i drogi w kierunku osiedla Pod Działem. Drogą tą na południe przez osiedle Pod Działem, następnie polną drogą na południowy zachód granica obwodu biegnie do źródeł potoku Czerwieniec obok osiedla Na Klinach Dalej potokiem Czerwienieć na wschód i południe do toru kolejowego Skawina – Kalwaria i torem w kierunku południowo zachodnim do miejscowości Zarzyce Małe.Tu przechodzi na drogą wiejską, którą na południowy wschód przez osiedle Skotnica prowadzi do szosy Kraków – Wadowice we wschodnim krańcu wsi Izdebnik. Następnie szosą tą przez Brody, Kalwarię Zebrzydowską biegnie do szosy Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica, którą dalej na północny zachód, przez Bieńkowice, osiedla: Mrowica i Fireczkówka do punktu początkowego
w osiedlu Górzany. 

obwód 122 – Od północy granica obwodu biegnie od drogi Lgota – Tłuczań drogą lokalną na południowy wschód przez zachodnią część wsi Bachorowice, osiedle Trawna Góra, górę Niedźwiedź do szosy Brzeźnica -Kalwana (ok. 0,5 km na północ od osiedla Nowa Wieś) i szosą tą przez Stanisław Górny i Bieńkowice do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu skręca na południe i drogą obok Klasztoru biegnie do miejscowości Bugaj (osiedle Godałówka). Stąd na południowy zachód drogą lokalną przez osiedla: Chmielarzówka, Gębalówka biegnie do  szosy Stryszów – Barwałd Górny, z której (gdy szosa skręca na północ) w pobliżu osiedla Jamrozówka przechodzi na drogę polną i w kierunku północno zachodnim biegnie nią do osiedla Chlewna i drogi Barwałd Średni –  Łękawica. Drogą tą na południowy zachód przez osiedle Sośniny prowadzi do Łękawicy i szosy do Kleczy Górnej. Następnie szosą przez Kleczę Górną, Kleczę Dolną, Babicę granica obwodu biegnie do szosy Witanowice – Lgota, którą na północny wschód, przez Lgotę do punktu wyjściowego.

obwód 144 – Wschodnia granica obwodu biegnie z miejscowości Biertowice szosą  Biertowice – Zembrzyce przez Zieloną, Sułkowice, Harbutowice do miejscowości Palcza i skrzyżowania z drogą Palcza – Brody.Tu skręca na
północ i szosą tą, przez Skawinki, Łaśnicę prowadzi do osiedla Cedrom i drogi na Bugaj, którą następnie na zachód, przecinając tor kolejowy Kalwaria  Zebrzydowska – Skawce biegnie do osiedla Wronówka. Stąd drogą
w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej, przez osiedle Godałówka, obok Klasztoru do szosy Wadowice – Kraków i szosą tą z Kalwarii na wschód przez Brody, Izdebnik do Bierutowic i punktu początkowego.

obwód 145 – Wschodnia granica obwodu biegnie z miejscowości Bugaj w osiedlu Godałówka, drogą lokalną na południe do osiedla Wronówka, gdzie skręca na wschód i przecinając tor kolejowy Kalwaria Zebrzydowska – Skawce prowadzi do szosy Brody – Palcza. Szosą tą na południowy wschód przez Łaśnicę,  Skawinki prowadzi do osiedla Głowicówka w miejscowości Palcza, gdzie skręca na zachód i drogą grzbietową przez górę Na Chełmie, górę Chełm, a następnie na południe i południowy zachód drogą grzbietową przez osiedle Odrowązie, Kramarówka, Zalesie, Za Potokiem do rzeki Skawa (obok stacji PKP Skawce). Rzeką Skawa w dół jej biegu do drogi biegnącej na północny wschód, w kierunku miejscowości Zagórze i drogą tą przez Zagórze, osiedle Zimna Woda do Łękawicy. Stąd drogą lokalną w kierunku północnym do osiedla Szczałba, gdzie skręca na północny wschód i przez osiedle U Sośliny dochodzi do osiedla Chlewna.Tu skręca na południowy wschód i drogą wiejską grzbietową biegnie do szosy Barwałd Górny – Stryszów w pobliżu osiedla Jamrozówka. Następnie szosą tą prowadzio koło 0,5 km na południowy wschód, następnie jeszcze około 0,5km na południe, gdzie od zakrętu przechodzi na drogę polną i w kierunku wschodnim, następnie północno wschodnim, przez osiedla Gębalówka i Chmielarzówka biegnie do punktu początkowego w Bugaju (osiedle. Godałówka). 

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x