Obowiązek śmieciowy w firmie i BDO – trzeba mieć umowę

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmy.  Należy mieć taką umowę podpisaną z dowolnym odbiorcą śmieci. Na rok 2020 gmina Kalwaria Zebrzydowska wykonała gest w kierunku przedsiębiorców i za jej pomocą można wywozić śmieci z działalności gospodarczej już od 5,90 zł miesięcznie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmy.  Należy mieć taką umowę podpisaną z dowolnym odbiorcą śmieci. Na rok 2020 gmina Kalwaria Zebrzydowska wykonała gest w kierunku przedsiębiorców i za jej pomocą można wywozić śmieci z działalności gospodarczej już od 5,90 zł miesięcznie. Złożenie deklaracji to na szczęście tylko kilka minut.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 roku w Gminie Kalwaria Zebrzydowska obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Nieruchomości niezamieszkałe na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka opłaty wynosi:
1) o pojemności 120 l – 5,90 zł,
2) o pojemności 240 l – 11,80 zł,
3) o pojemności 1100 l – 54,08 zł,
4) o pojemności 7000 l – 344,14 zł.

1a. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: stawka opłaty wynosi:
1) o pojemności 120 l – 23,60 zł,
2) o pojemności 240 l – 47,20 zł,
3) o pojemności 1100 l – 216,32 zł,
4) o pojemności 7000 l – 1376, 56 zł.

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że Uchwałą nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. przyjęto nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Aktualizacji deklaracji można dokonać w urzędzie (pokój nr 15, II piętro) oraz jak mówi uchwała deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – na platformie EPUAP.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (PDF)

Objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz posiadających domki letniskowe (PDF)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej (PDF)

Objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (PDF)

 

[BIP] Uchwała nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Przypominamy także o BDO.

Informacje o BDO w Małopolsce?
www.bdo.mos.gov.pl www.malopolska.pl/rejestr i stronach szczegółowych www.malopolska.pl/produktowawww.malopolska.pl/zbiorczewww.malopolska.pl/baterie)

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP infolinia BDO: 12 397-44-44

[informacja za portalem www.biznes.gov.pl]

Co to jest BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki
z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu.

Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji
i sprawozdawczości. pozwoli na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami
o odpadach. Jej użytkownicy będą realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie.

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów,
na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji.

Kto musi być w BDO

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO oraz, od 1 stycznia 2020 r., prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).
Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.
Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach . Zgodnie z tym artykułem, o tym czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalności
i – jednocześnie – zakres tej działalności oraz ilość i rodzaj odpadów, jakie produkuje. Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to:

Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne:

 • Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne),
 • Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne),
 • Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne),
 • Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 • Organizacje odzysku.

Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych):

 • Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju,
 • Prowadzenie punktów zbierania pojazdów,
 • Prowadzenie stacji demontażu,
 • Prowadzenie strzępiarek.

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny:

 • Wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele,
 • Zbiórka zużytego sprzętu,
 • Zakład przetwarzania,
 • Działalność w zakresie recyklingu,
 • Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling,
 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Baterie lub akumulatory:

 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów,
 • Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • Podmioty pośredniczące.

Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach:

 • Organizacje odzysku opakowań,
 • Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych,
 • Wytwarzanie, eksport, import opakowań
  lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa,
 • Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
 • Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach,
 • Organizacje samorządu gospodarczego.

Transport odpadów:

 • Transport odpadów;
 • Działalność w zakresie obrotu odpadami.

Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

Pamiętaj: W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

Którzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do BDO z urzędu

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

Kto jest zwolniony z rejestracji w BDO

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
  która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Sklepy i hurtownie

Sklepy i hurtownie, które nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego lub oferują wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy nie podlegające opłacie recyklingowej (tzw. zrywki), są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO w zakresie tych toreb. Jeśli sklep lub hurtownia wytwarza inne odpady, które są objęte obowiązkiem ewidencjonowania, to musi mieć wpis do BDO w zakresie tych odpadów.

Odpady komunalne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy,
którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady
o składzie i charakterze odpadów komunalnych
 i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.
Te zwolnienie może dotyczyć na przykład drobnych usług, działalności administracyjno-biurowej, kancelarii prawnych czy biur rachunkowych.

Pamiętaj, że:

 • odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji,
 • odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe),
 • jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny
  lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych
   np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. 

Uwaga! Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością pojawiają się odpady medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi), firma musi znaleźć się w BDO.

Odpady budowlane i remontowe

Firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa
o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Kategorie i ilości odpadów zwolnione z ewidencji

Firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione
Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu, są zwolnione
z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO.

Rozporządzenie wymienia rodzaje i ilości odpadów, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Zwolnienie dotyczy łącznie 46 grup odpadów, m.in.:

 • odpadów takich jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne, produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
 • części wytwórców odpadów opakowaniowych. Odpady z  tej grupy (15) powstają często w wyniku rozpakowywania opakowań zbiorczych. W przypadku małych przedsiębiorstw takie odpady powstają w niewielkich ilościach. Dotyczy to w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są
  w opakowaniach zbiorczych (np. w kartonach, opakowaniach z tworzyw sztucznych itp.);
 • części grup odpadów niebezpiecznych. Wśród nich znajdują się m. in. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.
  Te ostatnie są szczególnie istotne z punktu widzenia zakładów kosmetycznych
  czy fryzjerskich,
 • odpadów powstałych w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Uwaga! Jeśli przekroczysz ilość odpadów, dla której nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, musisz uzyskać wpis do Rejestru BDO i rozpocząć ich ewidencjonowanie. Ograniczenia ilościowe nie dotyczą wyłącznie odpadów masy roślinnej i odpadów zwierzęcych.

Rejestracja online

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady rejestracji w BDO. Papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpiła rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego.

Podmioty, które są wpisywane do Rejestru BDO na ich wniosek, mogą prowadzić działalność podlegającą wpisowi dopiero po jego uzyskaniu. Marszałek województwa na wpisanie do Rejestru BDO ma 30 dni od momentu otrzymania kompletnego
i poprawnego wniosku.

Papierowe wnioski będą mogli składać jedynie przedsiębiorcy zagraniczni działający
w Polsce.

Także elektronicznie trzeba będzie składać wnioski o zmianę danych w Rejestrze BDO czy wykreślenie z niego, w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności. Nie zmieniają się terminy:

 • na zmianę danych – 30 dni od dnia w którym zaszła zmiana,
 • i na złożenie wniosku o wykreślenie –  14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

Zobacz: Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujące odpadami)  

Zobacz: Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe)

Numer rejestrowy BDO – kto i gdzie musi go umieszczać

Wszystkim przedsiębiorcom zarejestrowanym w BDO właściwy marszałek województwa przydziela indywidualny numer rejestrowy.

Firmy, które wnoszą opłatę rejestrową i opłatę roczną muszą umieszczać ten numer na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów. Dotyczy to w szczególności: faktur VAT, paragonów fiskalnych, umów kupna-sprzedaży, sprawozdań, kart przekazania i ewidencji odpadów.

Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych
z prowadzoną działalnością mają:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach:

 • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
 • przekazywanych do urzędu skarbowego,
 • pozostałych dokumentach, które nie są związane z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

Pamiętaj!  Wytwórcy odpadów i przekazujący odpady – podmioty, które nie wnoszą opłaty rejestrowej – nie muszą umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów.

Elektroniczna ewidencja odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. przez konto w BDO, będzie prowadzona ewidencja odpadów. Dokumentacja elektroniczna zastąpi karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

Pamiętaj: Firmy, które nie będą wpisane do Rejestru BDO, nie będą mogły po 1 stycznia 2020 r. przekazywać wytworzonych odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie będą miały możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

Więcej informacji na temat działania modułu ewidencji w BDO znajdziesz na stronie internetowej BDO, w tym także w filmie szkoleniowym z modułu ewidencji odpadów.

Sprawozdania elektroniczne

Zgodnie z przepisami sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami musi sporządzać:

 • każdy wytwórca, który ma obowiązek do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • sklepy lub hurtowne, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

Dotychczas dane z papierowych sprawozdań  były wprowadzane do BDO za pośrednictwem elektronicznego formularza wypełnianego na indywidualnym koncie
w BDO. Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania będą przygotowywane elektronicznie w BDO – nie będzie trzeba ich przenosić z dokumentacji papierowej. Docelowo dane do sprawozdań będą pobierane automatycznie z dokumentów wprowadzonych do ewidencji.

Zakres danych podawanych w sprawozdaniu będzie różny dla różnych kategorii posiadaczy odpadów.

Jakie są sankcje za brak wpisu lub ewidencji w BDO

Sankcją za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO może być grzywna
lub areszt wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Karą aresztu lub grzywny może zostać nałożona na firmę, która pomimo obowiązku:

 • nie złoży wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 • nie złoży wniosku o zmianę wpisu,
 • nie złoży wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym,
 • naruszy obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne.

Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd, waha się od 100 zł do ponad 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego, nadawanego przy okazji rejestracji w Rejestrze BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 1 mln zł.

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie przechowywał przez określony czas, nie udostępniał lub nie przedkładał dokumentów
i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, a także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

 

fot. główne esra su

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x