Gmina oddała nowe odcinki kanalizacji sanitarnej do użytkowania

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach zadania “Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska-etap I” – Zadanie I”.  Zachęcamy, aby właściciele nieruchomości objętych kanalizacją nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swoich domów do sieci.

Podjęcie tak ważnych dla gminy działań inwestycyjnych możliwe było dzięki dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR).

Inwestycja obejmowała przebudowę (wymianę) ok. 5 km sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9 km wraz z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi w rejonie Al. Jana Pawła II, Rynku oraz ulicy Krakowskiej, J. Piłsudskiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej, Dworcowej, Broniewskiego, M. Konopnickiej, M. Zebrzydowskiego, Rzemieślniczej, Jana III Sobieskiego oraz Ks. J. Popiełuszki.

Wszystkie obiekty zostały oddane do użytkowania i właściciele nieruchomości, w rejonie których prowadzona była inwestycja, mają już możliwość odprowadzania ścieków bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków – mówi Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu MZWiK

Mając na względzie konieczność uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska oraz obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zachęcamy, aby właściciele ww. nieruchomości nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swojej nieruchomości do sieci.

Szersze informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych z podłączeniem zawiera poniżej załączona instrukcja.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 33 876 61 51 , www.mzwik-kalwaria.pl.

Jednocześnie rekomendujemy ograniczenie wizyt osobistych w biurze Spółki do niezbędnego minimum – większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej – bok@mzwik-kalwaria.com lub tradycyjnej, czy też telefonicznie pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54.

info i foto: UM w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

WŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (Inwestor) winien wystąpić do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych włączenia i dokładnie zapoznać się z ich treścią.

2. Na mapie sytuacyjnej dostarczonej wraz z warunkami Inwestor wykonuje plan sytuacyjny z projektowaną trasą przyłącza kanalizacyjnego. W tym celu należy wkreślić kolorem czerwonym (z zachowaniem skali rysunku) projektowaną trasę podłączenia kanalizacyjnego oraz oznaczyć projektowane studzienki rewizyjne/inspekcyjne. Plan sytuacyjny winien być wykonany czytelnie, techniką trwałą i być podpisany (czytelnie) przez osobę, która go wykonała.

3. Inwestor zapewnia dokonanie stosownych uzgodnień z właścicielami uzbrojenia, z którymi projektowane jest nienormatywne zbliżenie bądź kolizja. Na wykonanie przyłącza przebiegającego jedynie po terenie nieruchomości przyłączanej, MZWiK Sp. z o.o nie wymaga opracowania odrębnego projektu technicznego.

4. Inwestor zawiadamia MZWiK Sp. z o.o. o zamiarze przystąpienia do wykonania przyłącza i przedkłada wykonany plan sytuacyjny w siedzibie MZWiK Sp z o.o. przy ul. Podlesie 30. Zawiadomienie o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego można również przesłać pocztą na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Podlesie 30, 34- 30 Kalwaria Zebrzydowska lub pocztą elektroniczną na adres: bok@mzwik-kalwaria.com

5. Po dokonaniu zgłoszenia, Inwestor przystępuje do fizycznego wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

6. Inwestor zapewnia wykonanie podłączenia na koszt własny i ponosi odpowiedzialność za poprawność oraz zgodność wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi podłączenia i przedstawionym planem sytuacyjnym. Osoba ubiegająca się o włączenie do sieci samodzielnie podejmuje decyzję o sposobie wykonania robót związanych z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej – może wykonać prace we własnym zakresie lub zlecić prace specjalistycznej firmie instalatorskiej.

7. Inwestor powiadamia MZWiK sp z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej o wykonaniu robót i umożliwia dokonanie oględzin podłączenia w otwartym wykopie (przed zasypaniem). Uwaga: do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzać ścieków opadowych i wód drenażowych.

8. MZWiK Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego przyłącza i przyjmuje przyłącze do eksploatacji.

Warunkiem dokonania odbioru przyłącza przez przedsiębiorstwo jest jego wykonanie zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.

9. Po dokonaniu odbioru technicznego i spisaniu protokołu potwierdzającego przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zawarta zostanie umowa na odprowadzanie ścieków

Przypominamy o obowiązku sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Do wykonania wszystkich czynności związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci może udzielić pełnomocnictwa wykonawcy robót instalacyjnych. W takim wypadku, wraz z zawiadomieniem o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego, wykonawca winien przedłożyć do MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej swoje pełnomocnictwo i postępować zgodnie z niniejszą instrukcją.

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
piotr
piotr
27 października 2020 07:12

ja przebiję :
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1632070,uchwala-nr-vii7919-rady-miejskiej-w-kalwarii-zebrzydowskiej-z-dnia-25-czerwca-2019-r-w-sprawie-powol.html

komisja od czasu pierwszego posiedzenia w letargu. na ostatniej sesji te same osoby zostały wybrane do komisji statutowej do zmiany statutu gminy, pytanie : po co ?
odpowiedź : abu zmian w statutach nie przeprowadzić w tej kadencji !
rada miejska leci w kulki z mieszkańcami, może Panowie radni uderzą się w pierś i oddadzą mandaty – jedyne honorowe wyjście !

piotr
piotr
30 października 2020 13:43

a tu absurd na skale ogólnopolską :

https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-strajk-kobiet-andrzej-rzeplinski-patrze-na-to-co-sie-dzieje-,nId,4824935

guru obrońców konstytucji przemówił, teraz przejrzał na oczy !?,
a może śmierć mu zajrzała w oczy i chce pochówku katolickiego !
tylko, że teraz zostało mu tylko piekło !

piotr
piotr
30 października 2020 14:18

jeszcze jedna perełka :

https://www.olx.pl/oferta/pawilon-do-wynajecia-1681-mkw-w-centrum-kalwarii-zeb-20-000-zl-netto-CID3-IDGXuA1.html#b5cecef52a

rzemieślnikom nie dali mimo licznych propozycji teraz szukają obcych – gdzie tu logika ?!

4
0
Would love your thoughts, please comment.x