Aptekarze Kalwaryjscy protestują, bo Nowa Apteka nie pełni dyżuru i sami mówią że nie będą otwierać w nocy i w święta

Aptekarze Kalwaryjscy z aptek na Targowej, Krakowskiej 5 i z Brodów wystosowali pismo otwarte w dniu 7 lipca do rady Powiatu Wadowickiego, że nie będą pełnić dyżurów aptek według nowego harmonogramu, czyli nie będą dyżurować w nocy i w okresie świątecznym. Dodatkowo aptekarze zarzucają, że nowa apteka Hygiea nie pełni dyżurów, mimo że jej pierwszy dyżur wypada dopiero na 16 lipca.

Aptekarze nareszcie napisali to co, robią od dawna. Nie chcą i nie będą dyżurować i można im… bo tak. Smutne jest to, że Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie wyciągnął konsekwencji wobec aptek w 2019 roku, kiedy stwierdził łamanie prawa przez brak dyżurów aptek w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej tak odpowiedział portalowi Kalwaria 24 na zaistniała sytuację słowami inspektora Tomasza Balusia:

Nie będziemy odnosić się do treści „Listu Otwartego do Rady Powiatu”, albowiem jest on skierowany do samorządu powiatowego.

Jednak nie możemy pozostać bez reakcji, na nieprawdziwe informacje w nim zawarte i bezpośrednio godzące w Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Nie jest prawdą teza zawarta w liście, że cyt. „Warto podkreślić, że nowa apteka, pomimo zapewnień składanych przez burmistrza, nie pełni dyżurów.”

Jest to karygodne i niedopuszczalne sformułowanie! Jak można wysuwać takie twierdzenia, skoro nowo powstała Apteka Hygiea, mieszczącą się przy ul. Krakowskiej 18a zgodnie z nowoprzyjętym – Rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Kalwarii Zebrzydowskiej w porze nocnej niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy w 2021 pierwszy dyżur ma wyznaczony na dni 16-23.07.2021 r. a sam list został wystosowany 7 lipca br.

Niestety nie po raz pierwszy aptekarze mijają się z prawdą.

W związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Wadowicach w sprawie wprowadzenia zmiany w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXII/219/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. , Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały. Na podstawie w/w uchwały Apteka Hygieia została włączona do harmonogramu dyżurów od dnia 16 lipca 2021 r.

Najciekawsze stwierdzenie pada jednak w piśmie związane z nową apteką, że nie pełni dyżurów. No w sumie nie pełni, bo pierwszy dyżur wypada dopiero 16 lipca, czyli za 4 dni!!! Ciekawe jak aptekarze czytają recepty, skoro nie potrafią harmonogramu dyżurów???

 

Publikujemy pełną treść listu aptekarzy, a poniżej dyżury z zaznaczenie które nie będą pełnione. Chyba czas aby Rada Miasta zdecydowanie ustosunkowała się do zawartych w piśmie treści.

Kalwaria Zebrzydowska, dn. 07.07.2021 r.

Apteki miasta i gminy

Kalwaria Zebrzydowska

List Otwarty do Rady Powiatu Wadowickiego.

Rada Powiatu Wadowickiego

ul. Mickiewicza 24b

34-100 Wadowice

W dniu 29.12.2020 r. Rada Powiatu Wadowickiego wydała uchwałę „w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego” na 2021 rok. Załącznik numer 2 tej uchwały dotyczy harmonogramu dyżurów aptek w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uwzględniono w nim 3 apteki leżące na terenie miasta oraz aptekę zlokalizowaną na terenie gminy – w Brodach. Czyli 4 apteki spośród 7. działających na terenie gminy (stan na 29.12.2020 r.).

Zdecydowanie sprzeciwiamy się takiemu stanowi rzeczy, kiedy tylko wybrane apteki obarcza się obowiązkiem pełnienia dyżurów nocnych. Jako aptekarze od lat pracujący dla miasta i gminy wiemy, że pacjenci w porze nocnej udają się po pomoc medyczną do lepiej przygotowanych, ich zdaniem, ośrodków, niż ten w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nasza sytuacja pod tym względem nie różni się niczym od innych aptek na terenie gminy (Lanckorona, Przytkowice, Leńcze). Pacjenci udają się tam gdzie, ich zdaniem, na pewno dostaną odpowiednią pomoc i w tamtejszych aptekach realizują swoje potrzeby lekowe. Mowa tu o Wadowicach i odległym o ponad 30 km Krakowie.

Takie nierówne traktowanie aptek jest sprzeczne z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców”. Art. 12 tej ustawy stanowi, że „Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania”.

Wiemy, że kierownikom pozostałych aptek nawet nie zaproponowano rozmów w kwestii dyżurów. Trudno mówić o równym traktowaniu, jeśli obowiązek pełnienia dyżurów narzuca się tylko na połowę aptek w gminie.

W związku z tym rozważymy złożenie w tej sprawie pozwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Powyższa sytuacja ma już miejsce od 13.11.2018 roku, po zamknięciu apteki Bonifratrów przy ulicy 3-go Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jednakże poczynając od tamtego dnia oraz w 2019 roku, burmistrz Kalwarii wraz z przedstawicielami Rady Powiatu rozmawiali z nami na temat dyżurów, zawsze odrzucając nasze propozycje, jak i propozycje Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Chcemy w tym miejscu nawiązać do preambuły uchwały z dnia 29.12.2020 r. W jej treści zapisano że uchwała powstała „po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójtów gmin z terenu Powiatu wadowickiego”. Jest to sprzeczne z art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego, gdzie wyraźnie wskazano opinię samorządu farmaceutów w tworzeniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Przypuszczamy, że powstania tegorocznego harmonogramu dyżurów nie konsultowano z nami, gdyż wiedziano już o planowanym otwarciu nowej apteki „Hygeia” przy ul. Krakowskiej 18 A w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie będziemy w tym liście skupiać się na kwestii jej otwarcia.

Dla nas wręcz rażące i krzywdzące jest to, że przy aktywnym udziale pana burmistrza Augustyna Ormantego w otwarciu nowej apteki, dąży się do niszczenia lokalnej przedsiębiorczości (o wspieraniu której tak często się mówi).

Warto podkreślić, że nowa apteka, pomimo zapewnień składanych przez burmistrza, nie pełni dyżurów.

Piszemy o naszych aptekach od lat obsługujących pacjentów na terenie miasta i gminy. W specyficznej podzięce, za nasz wkład w pomoc pacjentom, władze lokalne zupełnie nas zlekceważyły. Nie będziemy dalej o tym milczeć.

Z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego wynika że „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności”.

Rada Powiatu nie przeprowadziła żadnych badań dotyczących realnego zapotrzebowania na dyżury aptek. Przyzwyczajenia czy odczucia radnych w powyższej kwestii nie są dla niej miarodajnymi przesłankami. Z kolei aptekarze, co podkreślamy w niniejszym liście, doskonale znają problemy aptek, w tym także znikome zapotrzebowanie na niewykonalne i kosztowne dyżury.

Pragniemy zwrócić uwagę, że za organizację ochrony zdrowia na terenie powiatu odpowiadają władze powiatu, a nie apteki lub aptekarze, kierownicy lub pracownicy.

Pomiędzy aptekami, a starostwem nie ma żadnego stosunku zależności lub podległości.

Nie jesteśmy służbami państwowymi jak policja, wojsko, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, które są utrzymywane z podatków lub składek na nie przeznaczonych. Usługi tychże służb, opłacane tymi pieniędzmi, umożliwiają im pełnienie dyżurów w nocy, weekendy i dni świąteczne. Aptekom, które są prywatnymi firmami, próbuje się odgórnie narzucić nakazowy wolontariat we własnych zakładach pracy, zrzucając całe koszty dyżurowania na barki właścicieli.

Oczekuje się od nas dostępności 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dyżury może pełnić jedynie magister farmacji. Nie ma nas tak wielu, żeby zapewnić obecność magistra w aptece w dzień i w nocy, i w dni wolne od pracy. Wg resortu zdrowia, na statystyczną polską aptekę przypada zaledwie 1,78 magistra farmacji, z czego 83 % to kobiety.

Nie możemy pracować non stop. Mając do wyboru pracę w dzień lub w nocy, wybieramy pracę w dzień, bo wtedy pacjenci przychodzą do aptek. Natomiast na dyżurach pojawiają się pojedyncze osoby po asortyment nie będący produktami leczniczymi. Są to prezerwatywy, pojemniki na mocz lub testy ciążowe. Recepty są rzadkością. Warto podkreślić i przypomnieć, że w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia pacjenci z definicji nie korzystają z aptek, tylko z SOR-u lub pogotowia ratunkowego, gdzie otrzymują potrzebne leki.

Praca non stop byłaby zagrożeniem zdrowia lub życia, pacjentów lub aptekarzy.

Wynikająca z przemęczenia pomyłka, w naszej pracy może mieć tragiczne skutki.

Nie akceptujemy narzuconego nam harmonogramu dyżurów. Nie ma on ani medycznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Nie ma podstaw prawnych i moralnych do zmuszania kogokolwiek do niepłatnej pracy ponad siły.

To nie aptekarze zwracają się do Rady Powiatu o słusznie należną zapłatę za dodatkową i odpowiedzialną pracę. To Rada Powiatu żąda od nas darmowych usług.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie do Rady Powiatu Wadowickiego wysłała negatywną opinię o projekcie uchwały. 24.06.2021 r. Rada Powiatu w Wadowicach zatwierdziła zmianę harmonogramu dyżurów, wprowadzając do niego aptekę przy ul. Krakowskiej 18 A. Nowy harmonogram powstał w taki sam sposób jak ten uchwalony 29.12.2020 r. – bez konsultacji z lokalnym środowiskiem farmaceutycznym. Uznajemy to za przykry afront wobec aptekarzy.

Nie akceptujemy tego harmonogramu, tak jak nie akceptowaliśmy poprzedniego.

Apelujemy o zmianę uchwały dotyczącej dyżurów aptek w 2021 r. i włączenia do jego harmonogramu tylko aptek wyrażających na to zgodę.

Oczekujemy odpowiedzi na niniejsze pismo. Poza Radą Powiatu Wadowickiego otrzymają je również przedstawiciele mediów.

Poniżej podpisane apteki od 01.07.2021 r. będą pracować zgodnie z rozkładem godzin pracy zawartym w § 1 uchwały, czyli tylko zwykłych (dziennych) godzinach pracy. Apteki te NIE PRZYSTĄPIĄ do pełnienia dyżurów według harmonogramu zawartego w załączniku nr. 2 uchwały.

Z poważaniem

Aptekarze

Poniżej publikujemy okresy (zaznaczone na czerwono), gdzie lepiej jechać od razu do Wadowic

 

 

fot. głowne Sasha Dunaevski

5 1 vote
Article Rating

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x